በወንጀል ጉዳይ በዋስትና እንዲፈታ ፍርድ ቤት ያዘዘውን ሰው ፖሊስ ይግባኝ ልል ነው በማለት ግለሰቡን ያለመፍታት የህግ ስልጣን አለው?

የኢፌዲሪ ህገ-መንግስት አንቀፅ 19 (6) ስለተያዙ ሰዎች መብት ሲደነግግ የተያዙ ሰዎች በዋስ የመፈታት መብት እንዳላቸው ሆኖም በህግ በተደነገጉ ልዩ ሁኔታዎች ፍርድ ቤት ዋስትና ላለመቀበል ወይም በገደብ መፍታትን ጨምሮ በቂ የሆነ የዋስትና ማረጋገጫ እንዲቀርብ ለማዘዝ እንደሚችል በግልፅ ተመልክቷል፡፡

ከዚህ ህገ-መንግስታዊ ድንጋጌ መረዳት የሚቻለው የዋስትና መብት መርህ (Principle) ሲሆን በዋስ አለመፈታት ደግሞ ልዩ ሁኔታ (Exception) መሆኑን ነው፡፡ ይህንን ህገ-መንግስታዊ ድንጋጌ ለማስፈፀም ተግባር ላይ ያለው የወ/መ/ስ/ስ/ህግ ምዕራፍ 3 ላይ የዋስትና ወረቀት አስፈርሞ ስለመልቀቅ የሚል ርዕስ ያለው ሲሆን በቁጥር 63 ላይ የዋስትና ወረቀት የሚያሰጡ መሰረታዊ ፍሬነገሮችን ይዘረዝራል፡፡ እነዚህ ፍሬነገሮች ዋስትና የሚያሰጡ ሁኔታዎችን የሚያስረዱ ቢሆንም በተቃራኒው በህግ አተረጓጎም መሰረት ዋስትና የሚያስከለክሉ ሁኔታዎችንም በውስጡ አካቶ ይዟል፡፡

Continue reading
  1741 Hits

The Police and Human Rights in Ethiopia

 INTRODUCTION

This article is about “The police and human rights in Ethiopia”. Every state has the obligation to respect, protect and fulfill human rights of human beings. And police as one part the executive organ of government has its own obligations towards human rights. These include the obligation to respect and protect human rights. And police officers have also a direct and day to day contact with the entire society that requires an enormous effort and patience of police officers to respect and protect human rights.

The objective of this article is to survey the different aspects of human rights, explore the role of police in relation to human rights in the federal system of Ethiopia and examine the possible remedies for violation of human rights in a summarized fashion.    

The scope of this article is limited to the police, its role in relation to the respect and protection of human rights, the possibilities in which police officers violate human rights and the possible remedies for violation of human rights. And deep analysis of all responsibilities of police is not the concern of this article. 

Questions such as: What are the responsibilities of police in respecting and protection human rights? How are victims treated by police officers? Is there any guideline or technique regarding treatment of victims in Ethiopia? What are the international, regional and national legal frameworks of remedies for violation of human rights? What are the possible remedies for violation of human rights? Are all the remedies effectively applicable in Ethiopia? How far are police officers responsible for their actions that violate human rights of citizens? and other related questions are answered, assessed and analyzed under this article. 

Continue reading
  37612 Hits