criminal law forms

በሞዴል 85 የተያዘ ዋስትና በሰው ዋስትና ለመቀየር የተሰጠ ትዕዛዝ
 493 Downloads
 583.32 KB
 10-13-2022
  493 times
Download ( pdf )
በሞዴል 85 በዋስትና የተያዘው ገንዘብ ወጭ ሆኖ እንዲከፈል የተሰጠ ትዕዛዝ
 584 Downloads
 581.6 KB
 10-13-2022
  584 times
Download ( pdf )
በሞዴል 85 በዋስትና የተያዘ ገንዘብ ለመንግስት ገቢ እንዲሆን የተሰጠ ትዕዛዝ
 651 Downloads
 583.58 KB
 10-13-2022
  651 times
Download ( pdf )
የጊዜ ቀጠሮ መስጫ ትዕዛዝ
 583.6 KB
 11-18-2020
  0 times
Download ( pdf )
ዋሱ የዋስትና ግዴታውን ገቢ የማያደርግበትን ምክንያት እንዲያስረዳ የተሰጠ ትዕዛዝ
 585.93 KB
 11-18-2020
  0 times
Download ( pdf )
የዋስትና ገንዘብ በሞዴል 85 ይያዝልኝ
 499 Downloads
 583.68 KB
 11-18-2020
  499 times
Download ( pdf )
የዋስትና ግዴታ ማስፈረሚያ
 585.2 KB
 11-18-2020
  0 times
Download ( pdf )
የዋስትና ግዴታ ለመግባት ይፈቀድልኝ
 584.11 KB
 11-18-2020
  0 times
Download ( pdf )
የደንብ መተላለፍ ውሣኔ
 585.76 KB
 11-18-2020
  0 times
Download ( pdf )
የአመክሮ ትዕዛዝ
 652 Downloads
 585.92 KB
 11-18-2020
  652 times
Download ( pdf )
የዐህግ ምስክሮች መጥሪያ
 583.74 KB
 11-18-2020
  0 times
Download ( pdf )
የንብረት ዋስትና ትዕዛዝ
 585.14 KB
 11-18-2020
  0 times
Download ( pdf )
የተከሳሽ የወንጀል ይግባኝ ማቅረቢያ ፎርም
 44.79 KB
 11-18-2020
  0 times
Download ( pdf )
የተከሳሽ ምስክር ማቅረቢያ
 582.99 KB
 11-18-2020
  0 times
Download ( pdf )
የተከሣሽ መጥሪያ
 584.41 KB
 11-18-2020
  0 times
Download ( pdf )
የብርበራና መያዠያ መሸኛ
 583.88 KB
 11-18-2020
  0 times
Download ( pdf )
የመያዣ ትዕዛዝ
 586.75 KB
 11-18-2020
  0 times
Download ( pdf )
የመበርበሪያ ትዕዛዝ
 586.7 KB
 11-18-2020
  0 times
Download ( pdf )
ዋስ ለመሆን ይፈቀድልኝ አቤቱታ
 583.58 KB
 11-18-2020
  0 times
Download ( pdf )
ከእስር የመፍቻ ትዕዛዝ
 16 Downloads
 581.35 KB
 11-18-2020
  16 times
Download ( pdf )