criminal law forms

በዋስትና ጥያቄ ላይ ዐ ህግ አስተያየት እንዲሰጥ
 584.03 KB
 11-18-2020
  0 times
Download ( pdf )
በይርጋ ላይ የተሰጠ ትዕዛዝ
 585.27 KB
 11-18-2020
  0 times
Download ( pdf )
በደመወዝ ዋስትና የተሰጠ ትዕዛዝ
 584.17 KB
 11-18-2020
  0 times
Download ( pdf )
በጊዜ ቀጠሮ ማሰሪያ ትዕዛዝ
 38 Downloads
 584.82 KB
 11-18-2020
  38 times
Download ( pdf )
በጊዜ ቀጠሮ ማሰራያ ትዕዛዝ
 581.78 KB
 11-18-2020
  0 times
Download ( pdf )
በጋራ አብሮ ለመሥራት የሚደረግ ስምምነት ፎርም
 2 Downloads
 206.95 KB
 11-18-2020
  2 times
Download ( pdf )
በግል ተበዳይ የቀረበ የወንጀል ክስ
 585.49 KB
 11-18-2020
  0 times
Download ( pdf )
በግል አቤቱታ የቀረበ ክስ እንዲቋረጥ የተሰጠ ትዕዛዝ
 585.55 KB
 11-18-2020
  0 times
Download ( pdf )
ተከሣሽ የዋስትና ገንዘብ በሞዴል 85 በማስያዝ ከእስር እንዲፈታ የተሰጠ ትዕዛዝ
 374 Downloads
 587.93 KB
 11-18-2020
  374 times
Download ( pdf )
ከእስር የመፍቻ ትዕዛዝ
 16 Downloads
 581.35 KB
 11-18-2020
  16 times
Download ( pdf )
ዋሱ የዋስትና ግዴታውን ገቢ የማያደርግበትን ምክንያት እንዲያስረዳ የተሰጠ ትዕዛዝ
 585.93 KB
 11-18-2020
  0 times
Download ( pdf )
ዋስ ለመሆን ይፈቀድልኝ አቤቱታ
 583.58 KB
 11-18-2020
  0 times
Download ( pdf )
የመበርበሪያ ትዕዛዝ
 586.7 KB
 11-18-2020
  0 times
Download ( pdf )
የመያዣ ትዕዛዝ
 586.75 KB
 11-18-2020
  0 times
Download ( pdf )
የብርበራና መያዠያ መሸኛ
 583.88 KB
 11-18-2020
  0 times
Download ( pdf )
የተከሣሽ መጥሪያ
 584.41 KB
 11-18-2020
  0 times
Download ( pdf )
የተከሳሽ ምስክር ማቅረቢያ
 582.99 KB
 11-18-2020
  0 times
Download ( pdf )
የተከሳሽ የወንጀል ይግባኝ ማቅረቢያ ፎርም
 44.79 KB
 11-18-2020
  0 times
Download ( pdf )
የንብረት ዋስትና ትዕዛዝ
 585.14 KB
 11-18-2020
  0 times
Download ( pdf )
የዐህግ ምስክሮች መጥሪያ
 583.74 KB
 11-18-2020
  0 times
Download ( pdf )