Xiinxala Labsii Bulchiinsaa fi Too’annoo Meeshaa Waraanaa Lakk. 1177/2012 - Firearm Administration and Control Proclamation

922 Downloads

Xiinxala Labsii Bulchiinsaa fi Too’annoo Meeshaa Waraanaa Lakk. 1177/2012 - kwt 22(3) 3)-Meeshaa Waraanaa Heddummina Qabu qabach qabachuu ilaalchisee raawwii keewwaticha irratti taasifame.(Eliyaas Kaasaati in)

File Name: Xiinxala_Labsii_Bulchiinsaa_fi_To'annoo_meeshaa_waraanaa_Lakk_11772012.pdf
File Size: 962.14 KB
Download: 922 times
Created Date: 08-30-2021

How to Upload your research

  1. Log in Log in to abyssinialaw, if you don't have an account please register.
  2. Select the category Select the category of your research from the list provided.
  3. Upload Attach your research, enter your research details and upload it.That's it!

Upload your Research