Court Contempt - Afaan Oromo

705 Downloads

Qaama aangoo ummataa qabuun dambii bahe ykn ajaja kenname fudhachuu ykn kabajuu diduu; Kabaja qaama kanaa tuquu ykn sirna adeemsa hojii isaa gufachiisuu ykn addaan akka citu gochuu dha. Kunis haala adda addaatiin kan raawwatamuu dha. Xiyyeeffannoon keenya Mana Murtii irratti ta‟us yaadrimeen kun qaamolee aangoo ummataa qaban kan biroos fkn seera baaftuu fi seera raawwachistuu ni dabalata.

File Name: Dhaddacha Jeequu fi raawwii isaa by Elias Kasa(ASMMOG Arsii).pdf
File Size: 902.49 KB
Download: 705 times
Created Date: 12-29-2020

How to Upload your research

  1. Log in Log in to abyssinialaw, if you don't have an account please register.
  2. Select the category Select the category of your research from the list provided.
  3. Upload Attach your research, enter your research details and upload it.That's it!

Upload your Research